Day: February 22, 2018

BASA INDUNG BEUNGHAR KU AJÉN, JEMBAR ATIKANNA

February 22, 2018

Basa téh salah sahiji alat pikeun komunikasi dina hirup kumbuh sapopoé, boh di kulawarga, di masarakat, boh di lingkungan sosial nu leuwih lega ambahana. Basa ceuk para ahli ngagambarkeun budaya nu ngagunakeunana. Unggal sélér bangsa mibanda basana sorangan. Bangsa nu budayana maju ngajaulkeun basana, dipikawanoh ku sélér bangsa lianna, upamana waé basa Inggris nu geus […]

Read More