Author: Iis Lestari

penulis dari Bandung

SASAKALA KALONG

February 28, 2018

“Dicutat tina Buku Sasakala Kalong, anu disusun ku Euis susilawati” Di hiji leuweung geledegan nu arang kasaba ku jalma, hirup sasatoan anu bisa hiber jeung sasatoan anu teu bisa hiber. Tadina mah hirupna téh alakur, tara paraséa, parebut kadaharan upamana. Ngan duka kumaha mimitina ujug-ujug aya nu ngaharéwos ka manuk heulang nu ngabéjaan sasatoan nu […]

Read More

BASA INDUNG BEUNGHAR KU AJÉN, JEMBAR ATIKANNA

February 22, 2018

Basa téh salah sahiji alat pikeun komunikasi dina hirup kumbuh sapopoé, boh di kulawarga, di masarakat, boh di lingkungan sosial nu leuwih lega ambahana. Basa ceuk para ahli ngagambarkeun budaya nu ngagunakeunana. Unggal sélér bangsa mibanda basana sorangan. Bangsa nu budayana maju ngajaulkeun basana, dipikawanoh ku sélér bangsa lianna, upamana waé basa Inggris nu geus […]

Read More