LEUIT SUNDA

Ini adalah kolom berbahasa sunda. Bisa berupa puisi, cerpen, perigel, atau apapun yang ditulis dengan bahasa sunda.

SASAKALA KALONG

February 28, 2018

“Dicutat tina Buku Sasakala Kalong, anu disusun ku Euis susilawati” Di hiji leuweung geledegan nu arang kasaba ku jalma, hirup sasatoan anu bisa hiber jeung sasatoan anu teu bisa hiber. Tadina mah hirupna téh alakur, tara paraséa, parebut kadaharan upamana. Ngan duka kumaha mimitina ujug-ujug aya nu ngaharéwos ka manuk heulang nu ngabéjaan sasatoan nu […]

Read More

BASA INDUNG BEUNGHAR KU AJÉN, JEMBAR ATIKANNA

February 22, 2018

Basa téh salah sahiji alat pikeun komunikasi dina hirup kumbuh sapopoé, boh di kulawarga, di masarakat, boh di lingkungan sosial nu leuwih lega ambahana. Basa ceuk para ahli ngagambarkeun budaya nu ngagunakeunana. Unggal sélér bangsa mibanda basana sorangan. Bangsa nu budayana maju ngajaulkeun basana, dipikawanoh ku sélér bangsa lianna, upamana waé basa Inggris nu geus […]

Read More

MIARA BASA DAÉRAH, RÉK IRAHA DEUI?

January 4, 2018

“Leungit basa ilang budaya, ilang budaya bakal leungit hiji bangsa, mun geus leungit hiji bangsa bakal ilang peradaban” (Nénéng Meliyani, 2017) Kalimah bieu dicutat tina salasahiji tulisan ‘pegiat budaya baca’ di Jawa Barat nu dimuat dina jabaraca.com. Mun dibaca saliwat mah, éta kalimah ukur papaés lead berita, saeutik hartina. Béda deui lamun dibacana teleb tur […]

Read More

URANG SUNDA NU NYUNDA

December 20, 2017

Harti kecap sunda saenyana kacida luhungna: cahya, caang, bengras, bodas, putih, atawa beresih. Ma’na kecap sunda lain ukur dilisankeun, lain seungit samet biwir wungkul, tapi kudu dilenyepan, diteuleuman, sarta ditémbongkeun dina tékad, ucap, jeung lampah. Urang Sunda nu nyunda tangtu miboga pikiran nu dicaangan ku élmu jeung haté nu beresih tepi ka laku lampahna taya […]

Read More

KARANG NINI, TANDA CINTA SAJATI

April 7, 2017

MEMEH urang anjog ka basisir Pangandaran mun holna ti kalér, ti Kota Banjar,urang manggih heula basisir nu dingaranan Karang Nini. Kencaeun jalan, ngan anggangna kurang leuwih dua satengah kilométeran. Basisirna teu kaciri. Jalanna jalan Perhutani, ngaliwatan leuweung nu kawilang geledegan kénéh. Paroék jeung harieum sarta loba tangkal sawa walanda. Jalanna pungkal-péngkol marites jeung mudun, boh […]

Read More